Kako senzibilizirati kolektiv za refleksivnu praksu